Acair News

"Siuthad, feuch e!"  Acair a' sireadh sgeulachdan goirid airson cruinneachadh ùr

 

Airson comharrachadh latha litreachais a’ Mhòd Nàiseanta ann am Pàislig, dh’ainmich Acair gu bheil iad a’ sireadh thagraidhean airson cruinneachadh ùr de sgeulachdan goirid ann an Gàidhlig. Thèid an cruinneachadh ùr fhoillseachadh mar phàirt den t-sreath ùr ficsean, Aiteal.

 

Bho chionn ghoirid dh'fhoillsich Tim Armstrong a’ chiad nobhail aige fhèin agus tha e gu math soilleir gur e am misneachadh a fhuair e bho bhith sgrìobhadh sgeulachd ghoirid a thug dha spionnadh airson feuchainn air a nobhail. Chan eil leisg air Tim a ràdh; "Mus deach an sgeulachd ghoirid agam, Luathas-teichidh, fhoillseachadh le Ùr-Sgeul, cha tàinig e a-steach orm idir gum b' urrainn dhomh ficsean a sgrìobhadh sa Ghàidhlig.  Tha mi cho toilichte a-nis gun do ghabh mi an cothrom sin.  Lean e gu nobhail, agus an uair sin nobhail eile, agus cò aig' a tha fios dè eile?  Siuthad, feuch e!"

 

Se Maureen Nicleòid tèile a dh'fheuch sgrìobhadh an toiseach le bhith dol an sàs ann an sgeulachd ghoirid. Tha sinn uile eòlach air Maureen tro bhith ga h-èisteachd air an rèidio ach mar a thuirt i fhèin se dùbhlan gu math eadar-dhealaichte a th'ann an sgrìobhadh; "Duilleag falamh agus cead a lìonadh le rud sam bith a thogras tu.  Cothrom gairbhseachail ach cothrom mìorbhaileach.  Thug “Saorsa,” spionnadh dhòmhsa feuchainn air sgeulachd ghoirid airson a’ chiad turas agus fhuair mi misneachd mhòr às a’ phroiseict!"

 

Thuirt John Storey, Ceannard Litreachais agus Foillseachadh aig Chomhairle nan Leabhraichean; “Ma gheibhear brosnachadh, faodaidh leithid nobhail tighinn à sgeul goirid, mar a thachair le Air Cuan Dubh Drilseach le Tim Armstrong o chionn ghoirid. Mar sin, ’s e fìor dheagh chothrom a tha seo do sgrìobhadairean ùra faighinn gu dol ann am foillseachadh na Gàidhlig.”

 

Tha Acair airson cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil ùidh sa chruinneachadh ùr le sùil a’ chiad dreachd a bhith aig Acair ro dheireadh a Ghearrain 2014 agus le dòchas gun tèid an leabhar fhoillseachadh aig tachartas a dh'aona ghnothaich nas fhaide den bhliadhna.

 

Thuirt manaidsear Acair, Agnes Rennie, “Tha sinn an dòchas gum bi luchd sgrìobhaidh air a misneachadh gus tagraidhean a chur thugainn agus gu faigh sinn sgeulachdan goirid bho fheadhainn aig a bheil a leithid an clò mu thràth agus feadhainn a tha sgrìobhadh airson a’ chiad uair.”

 

Bu chòir do luchd sgrìobhaidh fios a chur sa chiad dol-a-mach gu info@acairbooks.com

no gin sam bith de na meadhanan a th’air an ainmeachadh gu h-ìosal.

 

 

LATEST NEWS JULY 2013

We have started a new blog where you can keep up with the latest news and latest releases. 

Follow our blog at : www.antseolaid.blogspot.co.uk

 

Fiona, Catherine agus Mairead
Acair's new team! Mairead and Fiona are here for the summer, Mairead is working on the administration side of things while Fiona is working in design. Catherine has just started a graduate placement this week as a publishing assistant with Acair and will be here for a year.  
 
 
 
  LATEST NEWS MAY 2013

 
 
 
 
Watercolour Music Limited, Ardgour, Scotland PH33 7AH
 
PRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE USE
1st May 2013
 
Caimbeulaich, Ceòl is Cèic: The Campbells of Greepe head for Lochcarron Fundraiser
 
Multi award-winning singers, The Campbells of Greepe, have announced a special cèilidh in Lochcarron on the 11th May, which will be raising money
 
for good causes at home and abroad.

For the one-off afternoon cèilidh in Lochcarron’s Village Hall, the Gaelic singing dynasty

 

 

 

 

 

 

will be joined by their great friend and regular dance guest, Nic Gareiss from Michigan, who will dance to the family’s trademark puirt-à-beul,

 

 

 

 

 

 

or mouth music. The cèilidh is a chance to meet several members of the musical family, and to buy specially signed copies of The Campbells’ highly

 

 

 acclaimed album and full-colour biography and music collection, both called ‘Fonn’. Book publishers, Acair, will be making a journey from Stornoway

 

 

 

 

especially for the occasion, and the family’s record label, Watercolour Music, will also be coming up from Lochaber.

Unlimited tea and home baking is also there to tempt – admission to the cèilidh is absolutely free, but there will be a raffle and

collection to raise money for the Highland Malawi Trust, which supports projects working with people whose lives have been

affected by HIV/AIDS, and for the local Howard Doris Centre. The family will be singing some brand-new material

destined for a new album being recorded this summer, and songs and puirt from their debut album, Fonn, produced by Jerry Boys,

who recorded the legendary Buena Vista Social Club. The album has been garnering great reviews since its launch last year: it was hailed by the Sunday Times

as ‘one intimate gem after another’, and selected by Songlines Magazine as a ‘Top of the World’ track.  Singer, Mary Ann Kennedy

said, “It’s going to be a great opportunity for us to meet friends and family, and hopefully to introduce some new folk to our music.

It’s a bonus to have the virtuoso American step-dancer, Nic Gareiss with us, and there will be a couple of wee surprises in store as well!”

Fellow band-member Maggie Macdonald, who’s been busy organising the event, said,

“We’re so grateful to our cousin Maggie MacKenzie in the village for helping with all the preparations and to

Chrisanne MacLeod who’s lending us some beautiful vintage tea china for the afternoon – she’s is a great supporter of the Highland Malawi Trust,

so we’re delighted to be raising money for this wonderful afternoon. It really promises to be a lovely afternoon”.

The Campbells of Greepe will be playing at Lochcarron Village Hall, Lochcarron, on Saturday 11th May at 2pm.

Entry is absolutely free – just turn up on the day – and people who have already bought a book are encouraged

to bring it along to have it signed by the band and by the elder Campbells – Ann Michie and Mary Kate MacTavish – who will also be at the cèilidh.

For more information, please contact Mary Ann Kennedy on mak@watercolourmusic.co.uk            or phone 07918-618374.

***************************************************************************************