Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
SHOP
Acair Ltd An Tosgan, 54 Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis. HS1 2SD Tel: 01851 703020 Email: info@acairbooks.com

An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile - Mòrag Anna NicNèill

< Back
An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile image
Preview
X
Enlarge
X
An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile image
Title Details
Price: £11.99
Author: Mòrag Anna NicNèill
ISBN: 9781789070194
Seo a’ chiad chruinneachadh sgeulachdan do dh’inbhich bho sgrìobhadair a tha air a comasan a dheagh dhearbhadh a-cheana ann am ficsean na h-òigridh.
Coinnichidh sinn ri sgaoilteach mhath charactaran is iad mu choinneamh shuidheachaidhean – nàdarra is os-nàdarra – a bheir orra fhèin is oirnne ceistean fhaighneachd mu cheartas is fìrinn. Cò aig nach biodh co-fhaireachadh ri Peigi san dachaigh-chùraim is cò againn a chaill barrachd na foighidinn aig àm na Nollaige? Saoil an do dh’fhiosraich no an do dh’inns sinn rud riamh nach creideadh càch, a-muigh no a-mach, ACH...?
Tha na cuspairean seo air an cur far comhair gu snasail le Mòrag Anna NicNèill tro ghuthan làidir, tarraingeach agus ann an Gàidhlig ghrinn bhlasta. Bheir iad tlachd do shean is òg; ’s ann a bhios miann agaibh air tuilleadh.

Màrtainn Mac an t-Saoir

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = six + six (please enter the answer to the question or statement)
4.33333333333333 Anchors from 3 Ratings

May we suggest?