Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
SHOP
Acair Ltd An Tosgan, 54 Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis. HS1 2SD Tel: 01851 703020 Email: info@acairbooks.com

An Sgoil Dhubh - Iain F. MacLeòid

< Back
An Sgoil Dhubh image
Preview
X
Enlarge
X
An Sgoil Dhubh image
Title Details
Price: £9.99
Author: Iain F. MacLeòid
ISBN:
Tha an Rìgh marbh, na Draoidhean a-nis a ' riaghladh agus tha duine sam bith a bhruidhneas nan aghaidh a ' dolà sealladh gun sgeul orra tuilleadh. Tha eagal is mì-chinnt air an t-sluagh agus ainm ri chluinntinn nach cualas fad iomadach ginealach: An Sgoil Dhubh.Air eilean beag iomallach tha duine òg, Sgàire, a ' tachairt air dithis strainnsear air a ' mhòintich; toiseach turais a tha ag atharrachadh a bheatha gu tur agus ga thoirt tro chunnart is tro chogadh air an t-slighe a bha an dàn dha linntean mus do rugadh e.Tha Iain F. MacLeòid gar stiùireadh le sgil an fhìor sgeulaiche feadh iomadh tìr is saoghal a tha ùr agus iongantach ach fhathast freumhaichte ann an draoidheachd is gaisgeachd nan seann uirsgeul.

​The King is dead, the Druids now rule, and anyone who speaks out against them disappears without a trace. The people are fearful and uncertain, and a name is heard that has not been for many generations: an Sgoil Dhubh. On a small, isolated island, a young man, Sgàire, meets two strangers on the moor. This begins a journey that changes his life completely and takes him through danger and war on the path that was his destiny centuries before he was born. Iain F. MacLeòid takes us with the skill of a true storyteller around a country and world that are wonderous and new but still rooted in the magic and heroism of the old legends.

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = seven + one (please enter the answer to the question or statement)
3.6 Anchors from 10 Ratings

May we suggest?