Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Cala Bendita ’s a Bheannachdan - Martin MacIntyre

< Back
Cala Bendita ’s a Bheannachdan image
Preview
X
Enlarge
X
Cala Bendita ’s a Bheannachdan image
Title Details
Price: £9.99
Author: Martin MacIntyre
ISBN: 9780861525560
Teaghlaichean - Gàidhealach, Sasannach, Spàinnteach, Basgach - is ceangal aca ri ceàrn ann am Mallorca tro làithean-saora.  Chì sinn an eachdradh a’ dol air ais ’s air adhart thar nam bliadhnachan - iad nas òige an aon chaibideil, ’s dòcha, na bha iad nuair a chuannaic sinn iad mar-thà.  Sinn a’ snìomh a-mach ’s a-staigh à beatha Shimon is Jenny is na choinnicheas ruitha, leithid muinntir Izar - is dè a dh’fhàg ise mar a tha i?  Is dè mun luchd-frithealaidh, mar a tha Lucia is Pepe?  Tha am beatha fhèin acasan, is an cànanan fhèin, dìreach mar a th’ aig Garaidh à Lunnainn  Sgeulachdan domainn, beaireach a tha ag èiridh à Cala Bendita - ’s a bheannachdan!

Chaidh an leabhar seo ainmeachadh air gèarr-liosta Duais Dhòmhnaill Meek 2014

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = two + three (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?