Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Eadar Clachan Shannda agus Tobar na Màthar - Tormod E. Dòmhnallach

< Back
Eadar Clachan Shannda agus Tobar na Màthar image
Preview
X
Enlarge
X
Eadar Clachan Shannda agus Tobar na Màthar image
Title Details
Price: £7.95
Author: Tormod E. Dòmhnallach
ISBN: 9780861525478
Seo a-nis cunntas glè thlachdmhor air cùrsa beatha Tormod E. Dòmhnallach, is e ag innse mu obair croite is e ag èirigh suas, na sgoiltean a fhritheil e, buaidh an Dara Cogaidh, treis san RAF às dèidh sin, oideachadh san Oilthigh is sa Cholaiste, agus an uair sin na thachair ris an ceann a chosnaidh ann an sgoiltean beag is mòr. Gheibh sinn dealbh air duine comasach, dèanadach, aoigheil a rinn feum ann an iomadach àite. Bha e fhèin math air iomain is ball-coise, is bidh e fhathast a’ coimhead sgioba Thobar na Màthar a h-uile cothrom a gheibh e! (Gàidhlig)

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = nine - three (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?