Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

A’ Bhàrdachd Ghàidhlig - Moray Watson

< Back
A’ Bhàrdachd Ghàidhlig image
Preview
X
Enlarge
X
A’ Bhàrdachd Ghàidhlig image
Title Details
Price: £15.00
Author: Moray Watson
ISBN: 9780861523139
Bha Iain Mac a' Ghobhainn an sàs ann an grunn ghnèithean sgrìobhaidh anns an dà chànan - bàrdachd, rosg, dealbh-chluichean, aistidhean, fèin-eachdraichd is sgeulachdan do chloinn - is thug e a-mach fichead leabhar Gàidhlig. Ach b' ann mar bhàrd a chuireadh eòlas air an toiseach, agus is iongantach mura h-ann mar bhàrd as fheàrr a tha cuimhne air. Agus rinn e mòran de bhàrdachd Ghàidhlig, bho na nochd ann am Bùrn is Aran (1960) gus na dàin a bha san leabhar mu dheireadh, An t-Eilean agus an Cànan (1987). Bha còig leabhraichean ann uile-gu-lèir anns an robh bàrdachd, ach nochd tuilleadh ann an irisean is eile nach deach a chruinneachadh ann an leabhar.

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is seven < than eight? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?