Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Fonn: The Campbells of Greepe - Campbell Family

< Back
Fonn: The Campbells of Greepe image
Preview
X
Enlarge
X
Fonn: The Campbells of Greepe image
Title Details
Price: £25.00
Author: Campbell Family
ISBN: 9780861523535
San leabhar seo tha sinn a’ faighinn a-steach air dualchas ciùil na Gaidhlig tro chuimhneachan an aon teaghlach – Na Caimbeulaich. Tha eachdraidh Na Caimbeulaich na comharra air mar a ghabhas a leithid seo de dhìleab a ghleidheadh agus aig an aon àm a sgaoileadh tro ghinealach ùr sheinneadairean.
Tha an leabhar seo a toirt còmhla eachdraidh Na Caimbeulaich le ceòl agus orain traidseanta Gàidhlig – gach cuid anns an leabhar agus air CD.

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = two - seven (please enter the answer to the question or statement)
5 Anchors from 1 Ratings

Dè mu dheidhinn?