Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Maraiche nan Cuantan - Floraidh NicPhail

< Back
Maraiche nan Cuantan image
Preview
X
Enlarge
X
Maraiche nan Cuantan image
Title Details
Price: £6.00
Author: Floraidh NicPhail
ISBN: 9780861523986
’S e ‘Maraiche nan Cuantan’ aon de na h-òrain is ainmeil ann an cultar Gàidhlig cò-aimsireil na h-Alba, agus chaidh a sgrìobhadh le Flòraidh NicPhàil à Tiriodh.
A-nis, airson a’ chiad turais ann an clò, gheibh luchd-leughaidh an cothrom tàlantan Fhlòraidh fhaicinn dhaibh fhèin san cruinneachadh bàrdachd grinn seo, le tionndaidhean nan dàn air an dèanamh leis a’ bhàrd.
Ged a bha Flòraidh gu math tric air a brosnachadh leis na daoine aice fhèin ’s an àrainneachd a bha mun cuairt oirre – thèid aig daoine bho air feadh an t-saoghail tuigsinn faireachdain a’ bhàird.
’S ann bho dhealbh a pheant piuthar Fhlòraidh a thàinig còmhdach an leabhar. Tha barrachd dha na dealbhan aice ri ’m faicinn san leabhar, a bharrachd air dealbhan teaghlaich.
(Dà-chànanach)
64pp, pbk

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = nine + eight (please enter the answer to the question or statement)
5 Anchors from 1 Ratings

Dè mu dheidhinn?