Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
SHOP
Acair Ltd An Tosgan, 54 Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis. HS1 2SD Tel: 01851 703020 Email: info@acairbooks.com

Òrain Ìleach - Lynn NicDhòmhnaill

< Back
Òrain Ìleach image
Preview
X
Enlarge
X
Òrain Ìleach image
Title Details
Price: £15.00
Author: Lynn NicDhòmhnaill
ISBN: 97808615224365
Anns an leabhar seo gheibhear òrain a tha cur an cèill spiorad Gàidhlig Ìle tro eachdraidh, dualchas agus àrainneachd phrìseil an eilein. Thàinig an leabhar gu buil tro phròiseactan ionadail far an do cho-obraich coimhearsnachdan le bhith cruinneachadh òrain de gach seòrsa – cuid air an robh mu thràth deagh aithne agus cuid eile nach deach a-riamh an clò. A thuilleadh air an sin chaidh ath-nuadhachadh a dhèanamh air pìosan bàrdachd traidiseanta le bhith cur ceòl às ùr riutha. Tha an leabhar air a chur ri chèile gu gasta le ìomhaighean fìor àlainn den eilean agus air a dhealbh gu grinn airson luchd-ciùil a bhith ga chleachdadh. Tha eadar-theangachadh cuideachail an cois gach òran.

Leabhar a dh’fheumar fhaighinn ma tha ùidh idir agad ann an òrain à Ìle.  


Songs from Islay’s Gaelic community, capturing the spirit of the landscape, history and culture of the island. The book is a distinctive local collaboration, drawn from recent local projects reviving traditional poetry with new music and gathering previously unpublished songs together with old favourites. Featuring original images of Islay’s beautiful landscape, the book is designed to be used for performance with music and accessible translations of every song.

A must have book for everyone with an interest in Gaelic songs from Islay.

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is two = eight ? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
3.64285714285715 Anchors from 14 Ratings

May we suggest?